nepřihlášen
Výbor JHD
 
 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU


občanského sdružení Jednota hudebního divadla se sídlem K Vltavě 18/22, Praha, IČ: 60447711 (dále jen „Jednota“), konaného dne 23. 2. 2015 v 13:30 v nové budově Národního muzea v Praze.

I.

Jednání výboru zahájil předseda, dr. Herman, který připomněl pozvánku a jediný bod pořadu jednání, kterým je hlasování o návrhu na udělení Ceny výboru Jednoty hudebního divadla za významný počin v oblasti operního divadla.

Předseda konstatoval, že je přítomných 6 členů Výboru (J. Herman, L. Havlák, H. Havlíková, R. Hrdinová, R. Leška, L. Šaldová) z celkem osmi členů. Pánové Horký a Šesták se omluvili pro jiné pracovní povinnosti.

II.

J. Herman navrhl následující obsazení orgánů tohoto jednání Výboru: Předsedající: J. Herman; Zapisovatel: R. Leška; což Výbor schválil aklamací.

III.

Předsedající nechává hlasovat zdvižením ruky o tomto návrhu:

Výbor JHD uděluje "Cenu za významný počin v oblasti operního divadla" Robertu Jindrovi a jeho týmu za vedení opery NDM v Ostravě v duchu a zvyklostech evropského operního domu, a to jak dramaturgií a interpretací, tak marketingovými aktivitami.

Za návrh: 5 členů výboru Proti návrhu: 1 člen výboru Zdrželo se: 0 členů výboru

Předsedající konstatoval, že návrh je přijat.

Na žádost dr. Havlíkové, která návrhu odporuje, se poznamenává její odlišné stanovisko:

Rozhodnutí výboru JHD o ceně za významný počin v oblasti operního divadla doplňuji o svůj názor, že se na dlouhodobém promyšleném programu opery Národního divadla moravskoslezského společně s Robertem Jindrou a jeho týmem podílel a podílí také ředitel NDM Jiří Nekvasil.

Předseda shledal, že se již nikdo nehlásí o slovo, a jednání výboru ve 13:45 ukončil.

Zápis se vyhotovuje v jednom stejnopisu určeném do archivu Jednoty. Kopie zápisu bude rozeslána členům Výboru a bude zpřístupněna členům Jednoty na stránkách Jednoty.


V Praze, dne 23. 2. 2015

Předsedající: Herman, v.r.

Zapisovatel: Leška, v.r.