nepřihlášen
Kongres JHD
 
  Kongres JHD 10.11.2012
zpráva o činnosti


Malý sál Divadelního ústavu Praha

Zpráva zahrnuje informace o činnosti JHD od minulého kongresu 7.11.2009 a v návaznosti na jeho usnesení, uvedené v Příloze č. 1.
 
 

1.    Výbor JHD

1.1. Výbor pracoval ve složení: Josef Herman (předseda), Radmila Hrdinová a Jiří Horký (místopředsedové), Lenka Šaldová (jednatel a pokladník), Zbyněk Brabec, Valerie Hendrychová, Jan Ježek, Jiří Šesták. Revizorem byl ustanoven Daniel Jäger.

1.2. Výbor zrušil pravidelné termíny výborových schůzí, což nepřineslo dobré výsledky, doporučuji se k praxi pravidelných termínů vrátit i s ohledem na to, že výborové schůze nejsou uzavřené, naopak mají být prostorem pro jakékoli jednání, centrem diskusí a života našeho spolku vůbec.

 

2.    Hlavní pravidelné aktivity JHD

2.1. Uvedené aktivity tvoří páteř pravidelné činnosti JHD, všichni, kteří se podílejí na jejich organizaci zaslouží poděkování.

2.2.  Festival OPERA 2011, 2013.

2.2.1. Stručnou základní zprávu o minulém a budoucím ročníku podá ředitelka festivalu Lenka Šaldová.

2.2.2.  Nejviditelnější aktivita JHD. Bienále, které formou přehlídky všech operních souborů poukazuje k celku operního divadlu v České republice.

2.2.3. V rámci festivalu se uskutečnila závěrečná konference o stavu současného operního divadla. 

2.3.  Burza mladých zpěváků

2.3.1. Každoroční předzpívání adeptů operního pěvectví odborné veřejnosti a potencionálním zaměstnavatelům.

2.3.2. Burzu za JHD organizují Lenka Šaldová, Luboš Havlák a Daniel Jäger. Přihlášky se podávají a zpracovávají prostřednictvím internetu (Daniel Jäger, na tištěné brožuře se podílí Lenka Šaldová), organizaci v SOP zajišťuje Luboš Havlák, obecnou organizaci a vyúčtování řeší Lenka Šaldová. Příprava i průběh Burzy je bez problémů, odpovídá zavedeným postupům. Bližší charakteristika akce v Příloze č. 2.

2.3.3. Na vlastní předzpívání navazují Koncerty pro vybrané účastníky Burzy, které za JHD pořádá Luboš Havlák se svou Agenturou Havlák, moderuje Radmila Hrdinová – soupis koncertů v Příloze č.3.

2.3.4. Problémy: Kolísavý zájem odborníků o předzpívání, zvláště „kapitánů“ divadel. Burza je ztrátová, přitom na ni MKČR odmítá udělit grant.

2.4.  Kulatý stůl o operetě a muzikálu

2.4.1.  Realizoval se ve spolupráci s MD Brno pouze v roce 2009, poté se už neuskutečnil festival Dokořán, jehož byla diskuse součástí.

 

3.    Další aktivity JHD v daném období

3.1.  Marketingový potenciál českého operního publika

3.1.1. Výzkum byl s pomocí grantu MKČR dokončen k 31.12.2011 elektronicky publikovaným sborníkem Studií a tezí a zřízením interaktivní stránky se statistickými údaji: http://www.jednotahd.cz/dotaznik/studie/studie.php. Hlavní řešitel: Josef Herman, spoluřešitelky Kateřina Řeháková, Barbora Dolejšová, Valerie Hendrychová, Jana Winter (Leščáková).

3.2.  Rakovník bratří Burianů

3.2.1. Festival, každoročně pořádá Luboš Havlák ve spolupráci s rakovnickou radnicí k uctění bratrů Burianových, včetně pietního aktu u jejich hrobky, podílí se za JHD Radmila Hrdinová. Podrobnosti v Příloze č.4.

3.3.  Legendy opery U Valšů

3.3.1. Večery věnované emeritním pěvcům, pořádá Luboš Havlák, moderuje Radmila Hrdinová.

3.4.  Organizace a financování hudebního divadla

3.4.1.  Jedna z prioritních aktivit JHD: navrhovat systémová řešení a z obecnějšího hlediska komentovat konkrétní problémy.

3.4.2. V tomto období se tato aktivita poněkud utlumila, Stanovisko jsme podali pouze k návrhu Daniela Dvořáka pozastavit činnost opery ND Brno. Snížení aktiviy mělo dva hlavní důvody: různost názorů uvnitř výboru JHD (causa SOP), a rozpaky nad tím, jak ve veřejném prostoru uplatnit starší, podle nás stále platné systémové návrhy především na mechanismus výběrových řízení na pozice ředitelů divadel, včetně způsobu jejich „jmenování“, a mechanismus vícezdrojové financování - obé jsme zveřejnili společně s Asociací profesionálních divadel. Také jsme podpořili akci Pomozte svému divadlu.

3.4.3.  Problém této aktivity nespočívá jen v obtížích jednání s politickými orgány, ale také s vedením některých divadel, a nakonec i v reakci divadelníků – řešení zpravidla není jednoduché a jednoznačné. JHD nejsou odborovou organizací, nehájí pracovní a sociální zájmy svých členů, ale hledá optimální způsoby řešení.

3.5.  Internetové stránky JHD

3.5.1. Byly zřízeny nové webové stránky JHD: http://www.jednotahd.cz/main.php, je to možná platforma pro rozvíjení „spolkového“ života (informace, maily, přihlašování za členy JHD apod.). Chystanou iniciativu operního portálu však převzala ve výtečné podobě Opera Plus.

3.5.2. Dodejme, že pro potřeby festivalu OPERA vznikly a existují stránky http://www.festival-opera.cz/.

 

4.     Nerealizované položky usnesení minulého kongresu

4.1.  Festival OPERAce

4.1.1. Nerealizovaná přehlídka inscenací pěveckých učilišť, kterou projektovaly a organizovaly Valerie Hendrychová, Kateřina Řeháková a Barbora Dolejšová. Proběhla jednání se školami, nepodařilo se však přehlídku finančně zajistit mimo jiné proto, že se tato aktivita nevešla do „kolonek“ MKČR i MŠMT: pro ministerstvo školství byl projekt nezajímavý z hlediska přínosu pro studenty, pro ministerstvo kultury byl zase projekt "amatérský" - ministerstvo podporuje pouze tvorbu profesionálů, nikoli studentů. Projekt podpořil jen Magistrát hlavního města Prahy (částka 50.000Kč), částka byla vrácena. Realizace přehlídky však zůstala v plánech JHD.

4.2.  Vydávání Zpravodaje JHD

4.2.1.  Informační platformou se měly a mají stát internetové stránky JHD.

 

5.     Zpráva o hospodaření

5.1. Samostatné zprávy přednesou jednatelka Lenka Šaldová a revizor Daniel Jäger.

 Příloha 1

Usnesení Kongresu Jednoty hudebního divadla 2009

Kongres Jednoty hudebního divadla se uskutečnil v sobotu 7. listopadu 2009 od 11 hodin v Institutu umění – Divadelním ústavu v Praze. Kongres schválil přednesené zprávy o činnosti a financování Jednoty hudebního divadla a jejích součástí (dále jen JHD) za poslední tři roky a rozhodl o jejím dalším směřování v následujících dvou letech takto:

1) JHD bude nadále vyvíjet aktivity vůči systému organizace a dotování hudebního divadla v České republice.

2) JHD bude nadále organizovat svoje periodické aktivity:

a) Festival hudebního divadla OPERA (každé dva roky)

b) Burza mladých zpěváků (každý rok) a s ní spojené koncertní turné s vybranými účastníky

c) Odborné konference na témata z oblasti hudebního divadla

3) JHD bude nadále spolupracovat na projektech:

a) Setkání s legendami opery v DIVADLE 90 – U Valšů

b) Festival Rakovník bratří Burianů

c) Festival DOKOŘÁN pro hudební divadlo

4) JHD bude nadále pokračovat ve výzkumu Marketingový potenciál českého operního publika, jehož výsledky bude průběžně zveřejňovat.

5) JHD zorganizuje v roce 2010 první ročník festivalu uměleckých škol OPERAce a bude se intenzivněji zabývat pěveckým školstvím, podporou mladých talentů, a případnými možnostmi jejich dalšího uplatnění.

6)  JHD bude nadále podporovat zdejší odbornou reflexi domácího i světového hudebního divadla.

7) JHD vytvoří nové webové stránky – prostor / platformu pro konfrontaci názorů z oblasti hudebního divadla.

8) JHD bude nadále příležitostně vydávat Zpravodaj JHD.

Kongres JHD zvolil Výbor JHD v následujícím složení: Zbyněk Brabec, Lubomír Havlák, Josef Herman, Radmila Hrdinová, Jiří Horký, Jan Ježek, Valerie Kaniaková, Lenka Šaldová a Jiří Šesták. Výbor JHD v tomto složení zvolí na svém prvním zasedání revizora činnosti JHD.Příloha 2

Burza mladých zpěváků

Burza mladých zpěváků má již více jak dvacetiletou tradici a každoročně poskytuje příležitost studentům a absolventům uměleckých škol předzpívat zástupcům divadel, uměleckých agentur i kritické a teoretické obci.

Pravidelně na Burzu přijíždí předzpívat padesát až šedesát interpretů, převážně z České republiky, ze Slovenska, ale jednotlivě i z dalších zemí (nejvíce z bývalého Sovětského svazu a Polska, ale také např. z Makedonie, Bulharska atp.).

Předzpívání se již tradičně koná na jevišti Státní opery Praha, tedy v prostoru, kde si interpreti velmi regulérně mohou vyzkoušet své možnosti.

Burza mladých zpěváků je výraznou pomocí mladým zpěvákům při jejich prvních krocích v oblasti operního divadla v několika směrech: často jim zprostředkovává vůbec první kontakt s budoucími zaměstnavateli (pokaždé dojde k několika konkrétním nabídkám hostování či přímo angažmá), mohou na místě konzultovat svůj výkon s významnými pedagogy, JHD spolu s Agenturou Havlák pořádá pro vybrané účastníky koncertní turnéPříloha 3

Koncerty Burzy mladých zpěváků 2009 – 2012 Pokračovatelé mistrů

(pořádané od roku 2003)

zpracovali Radmila Hrdinová a Luboš Havlák

 

Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem

18. 10. 2009 – Olga Jelínková (soprán), Ester Pavlů (mezzosoprán), Lukáš Sládek (baryton, orchestr SDOB, dirigent Milan Kaňák

9. 10. 2010 – Barbora Perná (soprán), Pavel Ďuríček (tenor), Martin Kux (baryton), orchestr SDOB, dirigent Norbert Baxa

13. 11. 2011 – Kateřina Šmídová (soprán), Petra Vondrová (mezzosoprán), Ondřej Socha (tenor), orchestr SDOB, dirigent Milan Kaňák

11. 11. 2012 – Marta Reichelová (soprán), Alžběta Vomáčková (mezzosoprán), Stanislav Krejčiřík (baryton), orchestr SDOB, dirigent Milan Kaňák

 

Městské divadlo Jablonec nad Nisou

18. 11. 2009 – Karolína Janů (soprán), Ester Pavlů (mezzosoprán), Waldemar Wieczorek (bas)

23. 11. 2010 – Kateřina Šmídová (soprán), Tomáš Sup (tenor) – náhrada za Josefa Zedníka

4. 11. 2011 – Lucie Prokopová (soprán), Hana Dobešová (mezzosoprán, Stanislav Krejčiřík (baryton)

7. 11. 2012 – Marta Reichelová (soprán), Dominika Kopecká (mezzosoprán), Jiří M. Procházka (baryton)

 

Divadlo Oskara Nedbala Tábor

11. 11. 2009 – Hana Žárová (soprán), Petra Hlaváčková (mezzosoprán), Tomáš Sup (tenor)

13. 10. 2010 – Barbora Perná (soprán), Petra Vondrová (mezzosoprán), Martin Kux (baryton)

13. 9. 2011 – Kateřina Šmídová (soprán), Alžběta Vomáčková (mezzosoprán), Stanislav Krejčiřík (baryton)

22. 10. 2012 – Marta Reichelová (soprán), Hana Dobešová (mezzosoprán), Petr Císař (baryton)

 

Městské divadlo Varnsdorf

31. 10. 2010 – Lucie Silkenová (soprán), Ester Pavlů (mezzosoprán), Pavel Ďuríček (tenor)

17. 2. 2011 – Karolína Žmolíková (soprán) – náhrada za Barboru Pernou, Petra Hlaváčková (mezzosoprán), Martin Kux (baryton)

 

Zámek Sychrov

3. 10. 2009 – Bronislava Tomanová (soprán), Pavel Ďuríček (tenor)

5. 11. 2010 – Ester Pavlů (mezzosoprán), Martin Kux (baryton)

5. 11. 2011 – Kateřina Šmídová (soprán), Stanislav Krejčiřík (baryton)

6. 9. 2012 ­– Marta Reichelová (soprán), Jiří M. Procházka (baryton)

 

Divadlo U Valšů Praha

15. 2. 2011 – Barbora Perná (soprán), Petra Hlaváčková (mezzosoprán), Martin Kux (baryton)

29. 11. 2011 – Lucie Prokopová (soprán), Pavel Ďuríček (tenor)

26. 3. 2012 – Kateřina Šmídová (soprán), Hana Dobešová (mezzosoprán), Stanislav Krejčiřík (baryton)

29. 10. 2012 – Alžběta Vomáčková (mezzosoprán), Tomáš Sup (tenor)

 

Na všech koncertech klavírní doprovod: Václav Loskot (Státní opera Praha), jen v případě Jablonce 2012 Augustin Kužela (Konzervatoř Praha)Příloha 4

Rakovník bratří Burianů, soupis koncertů

Zpracovali Radmila Hrdinová a Luboš Havlák

 

11. 5. 2009 – Jana Sibera a Jiří Sulženko

10. 5. 2010 – Jitka Burgetová a Svatopluk Sem

  9. 5. 2011 – Galia Ibragimova a Igor Ian

23. 5. 2012 – Marina Vyskvorkina a Richard Haan

 

Spolupracoval Orchestr Severočeského divadla opery a baletu Ústí nad Labem, dirigenti Milan Kaňák a Norbert Baxa.

 


Příloha 5

Festival hudebního divadla OPERA

 

Festival hudebního divadla OPERA je jediná periodická přehlídka reprezentativních inscenací všech českých a moravských profesionálních operních souborů (doplněných o další nezávislé subjekty).

 

Základní cíle festivalu:

-          podporovat a propagovat domácí operní divadlo, posílit jeho prestiž, ukázat ojedinělost operní sítě u nás jako celku;

-          pravidelně konfrontovat směřování i úroveň jednotlivých souborů, a tak podněcovat zvyšování úrovně domácí operní produkce;

-          rozšířit operní nabídku v Praze.

 

Festival je bienále, od roku 1993 do roku 2011 se uskutečnilo 10 ročníků, na kterých se odehrálo celkem 129 představení a pět koncertů.

 

Hlavním pořadatelem – koordinátorem je Jednota hudebního divadla, festival je ale společnou akcí všech zúčastněných divadel. Hlavní finanční partneři: Ministerstvo kultury České republiky a Hlavní města Praha.

 

10. ročník Festivalu hudebního divadla Opera 2011

Ve dnech 26. února – 15. března 2011 se uskutečnil již desátý, jubilejní ročník festivalu. Své nejlepší inscenace na něm prezentovalo všech deset profesionálních operních souborů z České republiky. Představení se hrála v Národním divadle, ve Stavovském divadle, ve Státní opeře Praha a v Divadle Hybernia.

 

Přehled návštěvnosti představení 10. ročníku Festivalu hudebního divadla Opera 2011:

Carmen (Moravské divadlo Olomouc, ND)                                                                                    97%

Jakobín (Divadlo J. K. Tyla Plzeň, StD)                                                                           98%

Hoffmannovy povídky (Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem, StD)                         87%

Otello (Jihočeské divadlo České Budějovice, StD)                                                                        78%

Werther (Národní divadlo moravskoslezské Ostrava, StD)                                                 97%

Samson a Dalila (Slezské divadlo Opava, StD)                                                                           95%

Edgar (Divadlo F. X. Šaldy Liberec, StD)                                                                          99%

Lékárník (Národní divadlo Brno, Divadlo Hybernia)                                                                        65%

 

Jedním z cílů festivalu je vytvořit prostor pro setkávání, i proto měli zástupci divadel a inscenátoři před každým představením možnost pohovořit k publiku a v rámci festivalu se odehrály dvě besedy (Jak se u nás žije primadonám a Setkání s Janem Klusákem).

 

11. ročník Festivalu hudebního divadla Opera 2013

Uskuteční se ve dnech 3. ledna – 3. února 2013 na scénách Národního divadla (Národní divadlo, Stavovské divadlo, Státní opera, Divadlo Kolowrat, Nová scéna) a v Českém muzeu hudby. Své nejlepší inscenace na něm budou prezentovat všechny profesionální operní soubory z České republiky + čtyři další operní subjekty.