nepřihlášen
Stanovy Jednoty hudebního divadla
Stanovy Jednoty hudebního divadla (dále jen „Jednota“)
přijaté ustavujícím kongresem JHD dne 5. března 1990 v Plzni,
platné znění po kongresu dne 2. dubna 2000.
I. Název a právní povaha Jednoty
 1. Název Jednoty zní: Jednota hudebního divadla
 2. Jednota je nezávislým občanským sdružením právnických a fyzických osob ve smyslu ustanovení zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění.

II. Založení Jednoty
 1. Jednota byla založena ustavujícím kongresem Jednoty dne 5. března 1990 v Plzni.
 2. Jednota vznikla zápisem do registru sdružení vedeného u Ministerstva vnitra ČR dne 10. května 1990 pod čj. VSP/1-190/90-R.
 3. Jednota se zřizuje na dobu neurčitou.

III. Základní ustanovení
 1. Jednota je dobrovolnou, otevřenou a nezávislou organizací sdružující všechny s jakýmkoli profesním vztahem k hudebnímu divadlu, příp. i zájemce z řad veřejnosti, kteří chtějí podporovat rozvoj tohoto žánru.
 2. Jednota je oprávněna svým jménem nabývat práv a zavazovat se.
 3. Sídlem Jednoty je Praha.
 4. Působnost Jednoty se vztahuje na území Čech, Moravy a Slezska.
 5. Jednota je otevřená všem názorovým proudům a estetickým směrům.

IV. Poslání a cíle Jednoty
 1. Pokládá se za organickou součást čs. kultury a bude se aktivně podílet na jejím zastoupení v našem společenském životě.
 2. Vytváří a prosazuje podmínky pro svobodnou divadelní tvorbu a chrání práva divadelní hudební kultury.
 3. Prosazuje a chrání společné zájmy divadelní hudební kultury, a to i ve vztahu ke státním orgánům formou návrhů, stanovisek atd., k ekonomickým koncepcím, struktuře divadelní sítě, k legislativním normám atd.
 4. Prosazuje tvůrčí, profesní zájmy svých členů, chrání svobodu názoru, slova a informace. Podílí se na tvorbě uměleckých kriterií a jejich prosazování v praxi.
 5. Střeží vysoký morální kredit hudebního divadla a usiluje aktivně o jeho další rozvoj a zvýšení autority.
 6. Podílí se na vzniku a realizaci akcí nebo sama pořádá akce, které propagují nejlepší výsledky žánru hudebního divadla (formou přehlídek, festivalů, tvůrčích dílen, soutěží apod.).
 7. Podporuje vznik klubů či jiných organizací profesních, názorových, generačních a územních v žánru hudebního divadla.
 8. Aktivně spolupracuje se slovenskými partnery v žánru hudebního divadla.
 9. Usiluje o zapojení do mezinárodních nevládních organizací, podporuje pracovní a studijní styky svých členů, divadel i dalších institucí se zahraničím.
 10. Zasazuje se o rozvoj současného hudebního školství a o podporu mladých talentů (např. formou jejich prezentace před vedoucími pracovníky divadel apod.)
 11. Zasazuje se o rozvoj teorie a kritiky v oblasti hudebního divadla zejména soustavným sledováním a reflexí dění v oblasti hudebního divadla.
 12. Podporuje rozvoj amatérského umění v žánru hudebního divadla.
 13. Uplatňuje svůj vliv při konkursních řízeních na vedoucí místa v divadlech.
 14. Může vydávat svůj zpravodaj, Jednota bude přispívat ke zvýšení informovanosti o hudebním divadle a propagovat činnost hudebního divadla i v masmédiích a vydavatelstvích, event. formou vlastní ediční činnosti.
 15. Soustavně spolupracuje s kolegiálními občanskými sdruženími a institucemi.
 16. Usiluje o získání finančních prostředků na rozvoj a činnost hudební divadelní kultury, zejména na mimořádné akce a aktivity.

V. Členství v Jednotě
 1. Členství v Jednotě je individuální a dobrovolné.
 2. Členem se může stát každá fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba ČR, která vstoupila do jakéhokoli profesního vztahu k hudebnímu divadlu, příp. i zájemce z řad veřejnosti , který chce podporovat rozvoj tohoto žánru a je starší 18 let. Analogicky se přidruženým členem se může stát i cizí státní příslušník, resp. zahraniční právnická osoba.
 3. Členství vzniká dnem registrace přihlášky v sídle Jednoty.
 4. Každý člen má právo volit a být volen do všech orgánů Jednoty, účastnit se jejího života, využívat jejího zařízení i prostředků, podílet se na její činnosti, jakož i zrušit členství. Právnická osoba nemůže být volena do orgánů Jednoty.
 5. Členství zaniká úmrtím, zánikem právnické osoby, zrušením členství na vlastní žádost, neplněním povinností či rozhodnutím Kongresu na základě návrhu výboru.
 6. Každý člen má povinnost platit členské příspěvky, podílet se podle svých možností na co největší soběstačnosti a nezávislosti Jednoty. Základní povinností člena Jednoty je napomáhat při realizaci jejího poslání.

VI. Organizační struktura a orgány Jednoty: Orgány Jednoty jsou: - kongres - výbor - kontrolní orgán - předseda.
 1. Nejvyšším orgánem Jednoty je kongres, který sestává ze všech registrovaných členů Jednoty. Kongres je svoláván jednou za dva roky výborem. Každý člen má jeden hlas. Kongres je schopen usnášet se prostou většinou hlasů s výjimkou usnesení o zániku Jednoty. Usnesení jsou přijímána nadpoloviční většinou přítomných členů s výjimkou usnesení o zániku Jednoty. Volby jsou přímé, rovné a tajné.
 2. Mimořádný kongres svolává výbor, kontrolní orgán nebo je výbor povinen svolat kongres vždy nejpozději do čtyřiceti dnů, když o to požádá písemnou formou nejméně 1/5 všech členů.
 3. Kongres:
  1. schvaluje změny a doplňky stanov Jednoty
  2. schvaluje výroční zprávu o činnosti Jednoty a jejích orgánů
  3. schvaluje zprávu o finančním hospodaření Jednoty
  4. volí devíti členný výbor
  5. volí kontrolní orgán Jednoty a určuje počet jeho členů
  6. tanovuje výši členských příspěvků
  7. rozhoduje o zániku Jednoty.
 4. Výbor je nejvyšším orgánem Jednoty mezi zasedáními Kongresu. Organizuje a koordinuje činnost Jednoty mezi Kongresy. Je devítičlenný, volený hlasováním Kongresu na období do následujícího Kongresu. Je statutárním a výkonným orgánem Jednoty. Ze své činnosti je zodpovědný Kongresu. Každý člen Výboru má jeden hlas. Usnesení je přijato, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů Výboru. Z jednání Výboru se pořizuje zápis. Jednání výboru se mohou účastnit všichni členové bez práva hlasovat.
 5. Výbor zejména:
  1. připravuje a předkládá Kongresu výroční zprávu a zprávu o finančním hospodaření Jednoty po projednání v kontrolním orgánu;
  2. spravuje majetek Jednoty
  3. volí a odvolává ze svých členů předsedu a dva místopředsedy. Podle potřeby může ustanovit své další funkcionáře. Na návrh předsedy může v odůvodněných případech uvolnit z funkce člena Výboru a kooptovat na uvolněné místo nového člena (v obou případech se rozhoduje prostou většinou hlasů);
  4. schvaluje jednání učiněná předsedou mezi jednotlivými zasedáními Výboru.
 6. Kontrolní orgán je volený Kongresem na období do následujícího Kongresu. Pokud je tříčlenný a vícečlenný, jeho členové volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jeho činnost.
 7. Kontrolní orgán zejména:
  1. přezkoumává a kontroluje finanční hospodaření Jednoty
  2. podává zprávu Kongresu o finančním hospodaření Jednoty.
 8. Předseda:
  1. řídí a koordinuje činnost Jednoty mezi jednotlivými schůzemi výboru a podává výboru o své činnosti zprávu. Při své činnosti plní úkoly uložené Kongresem a výborem.;
  2. svolává a řídí schůze výboru
  3. řídí práci případného profesního aparátu Jednoty.
  4. v případech, kdy nemůže dočasně vykonávat své funkce, zastupuje ho místopředseda dle čl. VI.9.
 9. Místopředsedové, v případech, kdy předseda nemůže dočasně vykonávat své funkce, ho zastupují v pořadí, v jakém byli zvoleni, se všemi právy a povinnostmi.

VII. Jednání a podepisování za Jednotu
 1. Za Jednotu jedná vůči třetím osobám předseda, který má oprávnění podepisovat veškeré písemné dokumenty Jednoty. Výbor může zastupováním Jednoty ve stanoveném rozsahu písemně pověřit samostatně jinou osobu.
 2. Podepisování za Jednotu se děje tak, že k předepsanému, nebo otištěnému názvu Jednoty, připojí předseda svůj vlastnoruční podpis s uvedením funkce.

VIII. Profesní aparát Jednoty
 1. Administrativní činností Jednoty může být pověřena osoba, která vede běžnou agendu a zúčastňuje se všech jednání výboru (s hlasem poradním v případě, že není zvoleným nebo kooptovaným členem výboru).

IX. Majetek a hospodaření Jednoty
 1. Jednota hospodaří s vlastním majetkem, může též hospodařit s majetkem svěřeným do trvalého nebo dočasného užívání.
 2. Vlastní majetek Jednoty se vytváří z členských příspěvků, z příjmů z vlastní činnosti a z dalších finančních zdrojů.
 3. Majetek Jednoty je ve vlastnictví Jednoty jako celku.
 4. Jednota, její orgány a všichni členové jsou povinni využívat majetek Jednoty co nejhospodárněji a zároveň ho chránit.
 5. O způsobu hospodaření Jednoty včetně způsobu vedení účetnictví v souladu se zákonnými pravidly pro občanská sdružení rozhoduje výbor. Za vedení účetnictví odpovídá předseda, který může vedením účetnictví pověřit jinou odborně způsobilou osobu. Tím se však předseda nezbavuje odpovědnosti za jeho vedení.

X. Závěrečná ustanovení
 1. Jednota zaniká usnesením kongresu Jednoty při zastoupení nadpoloviční většiny členů, v tomto případě je třeba 2/3 většiny hlasů.
 2. Po zrušení Jednoty jako celku bude provedena majetková likvidace likvidační komisí, která rozhodne o majetku.

PhDr. Josef Herman, Csc. předseda Jednoty hudebního divadla