nepřihlášen
Poslání Jednoty hudebního divadla
Jednota hudebního divadla je dobrovolnou, otevřenou a nezávislou organizací sdružující všechny fyzické osoby (starší 18 let) a právnické osoby s jakýmkoli profesním vztahem k hudebnímu divadlu, příp. i zájemce z řad
veřejnosti, kteří chtějí podporovat rozvoj tohoto žánru.

Vznikla v Plzni v březnu 1990 a vytkla si následující hlavní cíle:
 • aktivně se podílet na zastoupení kultury ve společenském životě, usilovat o další rozvoj hudebního divadla a zvýšení jeho autority. Podílet se na vzniku a realizaci akcí nebo přímo pořádat akce, které propagují nejlepší výsledky hudebního divadla (formou přehlídek, festivalů, tvůrčích dílen, soutěží apod.).
 • vytvářet a prosazovat podmínky pro svobodnou divadelní tvorbu a chránit práva divadelní hudební kultury; prosazovat a chránit společné zájmy divadelní hudební kultury, a to i ve vztahu ke státním orgánům - formou návrhů, stanovisek (k ekonomickým koncepcím, struktuře divadelní sítě, k legislativním normám atd.).
 • uplatňovat svůj vliv při konkursních řízeních na vedoucí místa v divadlech.
 • zasazovat se o rozvoj současného hudebního školství a o podporu mladých talentů (např. formou jejich prezentace před vedoucími pracovníky divadel apod.)
 • podílet se na tvorbě uměleckých kriterií a jejich prosazování v praxi, zasazovat se o rozvoj teorie a kritiky
  v oblasti hudebního divadla - zejména soustavným sledováním a reflexí dění v oblasti hudebního divadla.
 • usilovat o získání finančních prostředků na rozvoj a činnost hudební divadelní kultury, zejména na mimo-
  řádné akce a aktivity

Hlavní periodické akce JHD:

Členové JHD jsou významnými partnery Ministerstva kultury ČR, magistrátů měst zřizujících divadla s operními a operetními (muzikálovými) soubory, Divadelního ústavu a dalších organizací v oblasti divadla. Klíčová je pro JHD úzká spolupráce s řediteli divadel a šéfy operních i operetních a muzikálových souborů.

Členové JHD působí mimo jiné v kolegiu a odborných komisích pro udělování cen Thálie.

 • JHD vydává Občasník JHD o dění v oblasti hudebního divadla (každý rok v něm např. otiskuje přehled premiér hudebního divadla na další sezonu).


Nejvyšším orgánem Jednoty je kongres, který sestává ze všech registrovaných členů Jednoty. Kongres je svoláván jednou za dva roky, mezi kongresy organizuje a koordinuje činnost Jednoty devítičlenný Výbor JHD, v čele
s předsedou.