nepřihlášen
Kongres JHD
Usnesení Kongresu Jednoty hudebního divadla (dále JHD)
konaného dne 10. 11. 2012 v Malém sále Institutu umění – Divadelním ústavu v Praze
  Kongres schválil
  • předloženou Zprávu o činnosti JHD od roku 2009
  • předloženou a doplněnou Zprávu o hospodaření JHD a jejích součástí od roku 2009
  • předloženou revizní zprávu


Kongres doporučil
  • zachovat stávající aktivity JHD, zejména festival Opera a Burzu mladých zpěváků s navazujícími aktivitami (Koncerty Burzy ml. zpěváků, Legendy opery, Kulatý stůl o operetě a muzikálu, případně další diskusní platformy)
  • zlepšit komunikaci s členskou základnou JHD formou pravidelných schůzí výboru s možností otevřené veřejné účasti pro členy JHD a uveřejňováním zápisů, jakož i všech písemných výstupů z jednání výborů
  • k tomu účelu maximálně využívat webové stránky JHD, dokončit jejich novou podobu a tím odstranit stávající dualitu webu JHD
  • pokračovat v činnosti podporující organizaci a financování hudebního divadla, zejména vytvářením a prosazováním dokumentů směřujících k legislativnímu zakotvení existence a financování hudebního divadla v České republice
  • trvale usilovat o zvýšení prestiže JHD v odborné i laické veřejnosti, pokusit se získávat zdroje financování činnosti JHD, zvláště pak festivalu Opera, který je páteřní aktivitou JHD
  • pokusit se navázat kontakt s obdobnými sdruženími v zahraničí