nepřihlášen
Výbor JHD
 
 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU


občanského sdružení Jednota hudebního divadla se sídlem K Vltavě 18/22, Praha, IČ: 60447711 (dále jen „Jednota“), konaného dne 17. 1. 2013 v 9:30 hodin v budově Divadelního ústavu, Celetná 595/17, Praha.

I.

Jednání Výboru zahájil předseda Výboru, dr. Herman, který konstatoval, že jsou přítomni 4 členové Výboru (L. Havlák, J. Herman, R. Leška, L. Šaldová) a že Výbor není usnášeníschopný. Po debatě bylo rozhodnuto pokračovat v jednání, přestože Výbor nebude přijímat žádná usnesení.

II.

J. Herman dále navrhl následující obsazení orgánů tohoto jednání Výboru: Předsedající: J. Herman; Zapisovatel: R. Leška; což Výbor schválil aklamací.

III.

Předsedající jednání navrhnul po krátké diskusi ve Výboru tento pořad jednání, jenž byl schválen aklamací:
  1. Informování o aktuálním dění v souvislosti s festivalem Opera 2013;
  2. Různé.

IV.

L. Šaldová, ředitelka festivalu Opera, informovala o aktuálním dění. Výbor vzal na vědomí změny v porotě emeritních sólistů, kdy byla na místo M. Hajóssyové kooptována L. Márová.

Výbor dále vzal na vědomí informace o problémech se změnami titulů v době, kdy je již zahájen předprodej (v nynějším ročníku Don Quichotte místo původně avizovaného Čarostřelce z DFXŠ) a pověřil ředitelku, aby s vedením pozvaných divadel do budoucna domluvila podmínky, které co nejvíce eliminují podobné případy z důvodu možné ztráty tržeb (několik desítek vrácených vstupenek v případě změněného titulu DFXŠ) a především kredibility festivalu u diváků. Za optimální Výbor považuje posunutí zahájení předprodeje na dobu tří (místo dosavadních pěti) měsíců před začátkem festivalu.

Výbor vzal na vědomí rovněž provozní problémy při spolupráci s Národním divadlem (2 týdny nerozdistribuované letáky festivalu, málo informované pokladní a obchodní oddělení ND atd.) a pověřil ředitelku festivalu jednáním o nápravě s vedením ND.

Ředitelka informovala o poškození dveří do šatny orchestru, které způsobil člen orchestru Moravského divadla Olomouc 3. 1. 2013, situace je vyřešena: Moravské divadlo se ND omluvilo a příslušný člen orchestru škodu zaplatí.

Ředitelka informovala o termínu tiskové konference k festivalu dne 5. 2. 2013 v 13:00 v provozní budově ND, po jejímž skončení bude následovat debata o operním divadle, kterou uvedou dva vstupní referáty. Po diskusi Výboru bylo vzato na vědomí, že referáty přednesou R. Leška a J. Herman, s čímž tito souhlasí.

V.

K dalším otázkám se Výbor zabýval organizací Burzy mladých zpěváků. Výbor se shodl na tom, že po jmenování nového ředitele ND bude potřeba jednat o těsnější spolupráci ND s Jednotou jak v souvislosti s festivalem Opera, tak při pořádání Burzy. Lenka Šaldová informovala o předběžné dohodě s ND o termínu Burzy: 8. dubna 2013, ND potvrdí v nejbližších dnech.

Předseda informoval, že Jednota se bude podílet na tradičním kulatém stolu o operetě a muzikálu, který letos proběhne v rámci festivalu Divadelní svět Brno 2013, jehož uměleckým šéfem je pro tento rok S. Moša. V rámci festivalu by mělo proběhnout několik kulatých stolů, ke spolupráci byli přímo osloveni J. Herman a L. Šaldová. Konkrétněji se k otázce Výbor vrátí na příštím jednání.

Předseda informoval, že byly aktualizovány webové stránky JHD (zveřejnění Stanov, zápisů z jednání Kongresu a Výboru ad.), v následujících dnech bude aktualizace pokračovat.

L. Havlák informoval o koncertu úspěšných účastníků Burzy dne 15. 5. 2013 v Divadle O. Nedbala v Táboře.

R. Leška informoval o možnostech a podmínkách zapojení se do aktivit panevropské zájmové organizace Culture Action Europe s tím, že členské je (pro subjekty s obratem do 250.000,- € ročně) ve výši 370 €. Výbor debatoval o tom, zda by bylo zapojení se do takových struktur smysluplné a shodnul se, že za určitých okolností ano. O otázce bude ještě Výbor jednat.

L.Šaldová informovala, že členství v kontrolním orgánu JHD zatím z oslovených přijali Olga Janáčková a Michael Tarant.

Závěrem Výbor pověřil L. Šaldovou, aby na příští jednání Výboru dne 21. 3. 2013 pozvala p. Nováka (ohledně možné mezinárodní spolupráce Jednoty s dalšími subjekty) a p. R. Vaška (ohledně možné spolupráce s organizacemi působícími na poli tanečního divadla).

VI.

Předsedající se poté otázal členů Výboru, zda si přejí se ještě vyjádřit k projednávaným bodům, či zda mají jiné otázky k projednání, a po jejich zamítavé odpovědi jednání Výboru v 11:00 ukončil.

Zápis se vyhotovuje v jednom stejnopisu určeném do archivu Jednoty. Kopie zápisu bude rozeslána členům Výboru a bude zpřístupněna členům Jednoty na stránkách Jednoty.

V Praze, dne 17. 1. 2013


Předsedající: J. Herman

Zapisovatel: R. Leška