nepřihlášen
Výbor JHD
 
 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU


občanského sdružení Jednota hudebního divadla se sídlem K Vltavě 18/22, Praha, IČ: 60447711 (dále jen „Jednota“), konaného dne 20. 12. 2012 v 10:00 hodin v budově Divadelního ústavu, Celetná 595/17, Praha.

Jednání se účastní všech 9 členů Výboru (Zbyněk Brabec, Lubomír Havlák, Helerna Havlíková, Josef Herman, Jiří Horký, Radmila Hrdinová, Rudo Leška, Lenka Šaldová, Jiří Šesták). Jako host je přítomen Jiří Hruška.

I.

Jednání Výboru zahájil předseda předchozího Výboru, dr. Herman, který konstatoval, že je přítomno devět členů Výboru a že Výbor je usnášeníschopný. Všech devět přítomných členů následně konstatuje, že jednání Výboru bylo svoláno řádně a včas.

II.

Dr. Herman dále navrhl následující obsazení orgánů tohoto jednání Výboru: Předsedající: J. Herman; Zapisovatel: R. Leška; což Výbor schválil aklamací.

III.

Předsedající jednání navrhnul po krátké diskusi ve Výboru tento pořad jednání, jenž byl schválen aklamací:
  1. Informování o aktuálním dění v Jednotě;
  2. Volba předsedy a místopředsedů Výboru a pokladníka Jednoty;
  3. Vzetí na vědomí volby kontrolního orgánu;
  4. Informování o festivalu Opera;
  5. Jednání o udělení ceny Výboru za významný počin v oblasti operního divadla;
  6. Informování o dalších aktivitách Výboru (Burza mladých zpěváků, Rakovník bří Burianů, Legendy české opery atd.).

IV.

Předsedající informoval o aktuálních problémech s internetovou prezentací Jednoty a o úsilí situaci dvou paralelních stránek Jednoty napravit. L. Šaldová informovala o aktuálním stavu členské základny. J. Šesták informoval o problémech s novým občanským zákoníkem. R. Leška upozornil na následnou nutnou změnu stanov po 1. 1. 2014, tj. na příštím Kongresu, v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku.

V.

K bodu 2 programu bylo po krátké diskusi přistoupeno k volbě předsedy Výboru, kdy nominaci na funkci přijali dr. Havlíková a dr. Herman.

Po rozpravě o způsobu hlasování bylo aklamací rozhodnuto o postupném hlasování o obou kandidátech. Nejdříve bylo přistoupeno k hlasování o návrhu na jmenování dr. Hermana do funkce předsedy Výboru. O návrhu bylo hlasováno zdvižením ruky. Předsedající konstatoval, že za návrh hlasovalo 5 členů Výboru. Následně bylo přistoupeno k hlasování o návrhu na jmenování dr. Havlíkové do funkce předsedkyně Výboru. O návrhu bylo hlasováno zdvižením ruky. Předsedající konstatoval, že za návrh hlasovali 2 členové Výboru. Předsedající prohlásil, že funkci předsedy Výboru přijímá.

Následně přistoupeno k volbě dvou místopředsedů Výboru. Nominaci na funkci přijali H. Havlíková, J. Horký a R. Hrdinová. Výbor rozhodl, že volba proběhnou tajnou volbou, kdy každý člen Výboru uvede na hlasovací lístek nejvýše 2 jména osob, které volí za místopředsedy.

Poté, co proběhla volba, sečetl hlasovací lístky R. Leška. Sčítání ověřil Z. Brabec. Odevzdáno bylo 9 platných hlasovacích lístků, z nichž 8 hlasů získala R. Hrdinová, 5 hlasů J. Horký a 4 hlasy H. Havlíková. Předsedající konstatoval, že do za místopředsedy Výboru byli zvoleni R. Hrdinová a J. Horký. Oba následně jeden po druhém prohlásili, že funkci přijímají.

Konečně se přistoupilo k volbě pokladníka Jednoty. Navržena na funkci byla pouze L. Šaldová. O návrhu bylo hlasováno zdvižením ruky. Za návrh hlasovalo 8 členů Výboru. L. Šaldová následně prohlásila, že svou funkci přijímá.

VI.

Ohledně kontrolního orgánu byly připomenuty výsledky Kongresu Jednoty. Výbor vzal na vědomí usnesení Kongresu o jmenování O. Janáčkové, M. Taranta a R. Koláře za kolektivní kontrolní orgán. Dotyční členové Jednoty budou požádáni o stanovisko, zda se svým ustavením do kontrolního orgánu souhlasí.

VII.

L. Šaldová, ředitelka festivalu Opera informovala o připravovaném ročníku 2013, zejména z hlediska finančního, kdy lze očekávat menší podporu Ministerstva kultury, ale snad zvýšení podpory ze strany Magistrátu hl. m. Prahy. Výbor vzal dále na vědomí informaci, že oproti schválenému rozpočtu, který vycházel v několika položkách z nepřesných odhadů, dojde k navýšení nákladů o cca 250.000 Kč.

VIII.

Následně Výbor přistoupil k jednání o tom, zda při příležitosti festivalu Opera udělí cenu Výboru za významný počin v oblasti operního divadla. Po obsáhlé diskusi se Výbor jednomyslně usnesl, že cenu Výboru Jednoty za významný počin v oblasti operního divadla udělí Vítu Dvořákovi za založení a vedení internetového portálu Opera PLUS.

IX.

Závěrem došlo k projednání dalších aktivit Jednoty a jejích členů. J. Šesták informoval o připravované konferenci o financování divadel v dubnu 2013 na půdě Senátu PČR. Řeší v současné chvíli v parlamentu, poté vyvolá společné jednání s Jednotou, od níž se očekává odborný vstup.

J. Šesták dále informoval, že u příležitosti křtu jeho knihy dojde k diskusi o postavení regionálních divadel, ve spolupráci s L. Šaldovou upraví adresář zvaných hostů.

Výbor se shodl na tom, že by se měl v následujícím období soustředit na pomoc regionálním divadlům, v úzké spolupráci s Asociací profesionálních divadel. Role Jednoty by měla být především v dotváření metodologických podkladů. Materiály, které Výbor Jednoty připravil v předchozích letech, budou dány k dispozici R. Leškovi ke zvážení, co je v současných a připravovaných legislativních podmínkách použitelné, Výbor by poté mohl zpracovat jakéhosi srozumitelného průvodce problematikou.

J. Šesták upozornil na nový dotační program Evropské unie, který by bylo dobré prostudovat, a zvážit, zda by nebylo možno z něj čerpat.

J. Hruška a L. Havlák informovali o nastávající Burze mladých zpěváků s tím, že se společně postarají o technické zajištění Burzy ve Státní opeře Praha. Daniel Jäger se vzdal funkce tajemníka Burzy mladých zpěváků, funkci a s ní spojené aktivity přebírá Zbyněk Brabec. Po debatě o problémech s financováním Burzy a obsáhlé debatě o alternativních zdrojích financování bylo navrženo zvýšení účastnických poplatků na 500/700 Kč (za přihlášku předem a přihlášku na místě), což všichni členové Výboru jednomyslně schválili. Dále bylo rozhodnuto, že koncert účastníků Burzy v Ústí nad Labem (s orchestrem) se uskuteční pouze v případě, že se na jeho pokrytí podaří získat finanční zdroj (požádána bude Nadace Život Umělce). L. Šaldová projedná s Národním divadlem termín Burzy a podmínky pronájmu Státní opery Praha, L. Havlák zajistí korepetitory (J. Šarouna a V. Loskota). K dalším otázkám kolem Burzy mladých zpěváků se Výbor vrátí na březnové schůzi.

L. Havlák informoval o probíhajících přípravách Rakovníku bratří Burianů a o pokračujícím cyklu Legendy české opery v Divadle u Valšů, přičemž zároveň členy Jednoty pozval k setkání s Františkem Drsem dne 11. 2. 2013 v 16:00.

L. Šaldová informovala o úmyslu přizvat na některé z dalších jednání Výboru pana Josefa Nováka ohledně možností spolupráce Jednoty s obdobně zaměřenými sdruženími v cizině.

Na dalším jednání Výboru je třeba probrat následující témata: festival škol OPERAce, Kulaté stoly v rámci festivalu Divadelní Brno, Nadace Jednoty hudebního divadla.

X.

Závěrem proběhla debata o nutnosti pravidelných schůzek Výboru. Posléze Výbor jednomyslně schválil, že v době do června 2013 se bude potkávat každý druhý měsíc vždy 3. čtvrtek v měsíci v 9:30 v sídle Divadelního ústavu. Pokud nedojde ke změně místa nebo termínu jednání, nebudou členové Výboru obesíláni. Termíny jednání v první polovině roku 2013: 17. 1. 2013, 21. 3. 2012, 16. 5. 2013.

XI.

Předsedající se poté otázal členů Výboru, zda si přejí se ještě vyjádřit k projednávaným bodům, či zda mají jiné otázky k projednání a po jejich zamítavé odpovědi jednání Výbor ve 12:00 ukončil.

Zápis se vyhotovuje v jednom stejnopisu určeném do archivu Jednoty. Kopie zápisu bude rozeslána členům Výboru a bude zpřístupněna členům Jednoty na stránkách Jednoty.

V Praze, dne 20. 12. 2012