nepřihlášen
Výbor JHD
 
Zápis z jednání výboru Jednoty hudebního divadla ze dne 22. února 2010
(Institut umění - Divadelní ústav, Celetná 17, Praha 1)


   Přítomni: Lubomír Havlák, Josef Herman, Jiří Horký, Radmila Hrdinová,
               Daniel Jäger, Valerie Kaniaková, Lenka Šaldová


Omluveni: Zbyněk Brabec, Jan Ježek, Jiří Šesták


 1. Rozdělení funkcí:

  Výbor po krátké diskusi schválil následující personální obsazení jednotlivých funkcí výboru JHD:

  Předseda – Josef Herman
  Místopředseda – Radmila Hrdinová, Jiří Horký
  Pokladník a jednatel – Lenka Šaldová
  Zapisovatel – Valerie Kaniaková
  Revizor – Daniel Jäger (člen JHD, není členem výboru JHD) 2. Aktivity JHD navržené výborem JHD na základě usnesení Kongresu:
  1. Financování operních divadel na území ČR
   Garant: Jiří Šesták (ve spolupráci s Jiřím Horkým, Janem Ježkem, Josefem Hermanem a Radmilou Hrdinovou)

   Podle výboru JHD je třeba aktivně zasáhnout do systému financování českých, především operních divadel, jejichž existence může být v blízké budoucnosti ohrožena. Špatný legislativní systém, nerealizované vícezdrojové financování, s tím související vnitřní nerozumné chování divadel, ale i ztráta prestiže opery v povědomí široké veřejnosti, to vše by se mělo stát základem pro úvahy a následné teze směřující k nápravě situace. Návrhy podá JHD státní správě (MKČR), samosprávě (krajské úřady a magistráty), oborovým organizacím (Asociace ředitelů divadel) a odborům (Herecká asociace, Unie orchestrálních hráčů apod.). Veřejnosti je bude prezentovat formou tiskové konference.

   Termín odevzdání: Jiří Šesták připraví do 15. března základní teze pro jednání ve výboru zainteresovaných členů JHD, poté výbor JHD rozhodne o dalších krocích.
   Termín konference: do konce dubna 2010


  2. Festival OPERA
   Garant: Lenka Šaldová (předchozím výborem byla jmenována ředitelkou festivalu)

   Lenka Šaldová informovala výbor JHD o přípravách jubilejního 10. ročníku festivalu (OPERA 2011) – všechna divadla, kromě Brna, jsou oslovena, čekají na přidělení hracího termínu. Proběhlo jednání s hlavním spolupořadatelem, kterým je ND, jsou domluveny hrací termíny (Národní divadlo, Stavovské divadlo), v úvahu zatím připadá pouze nekomerční pronájem, nikoli jako minule volný pronájem. V současné době probíhají jednání s MKČR a hl. m. Prahou o financování festivalu (včetně předfinancování části rozpočtu v letošním roce) – pokud nebude dohodnuto finanční zajištění do konce sezony 2009/2010, rozhodne výbor JHD spolu s ND Praha o dalším postupu: v úvahu zřejmě přichází redukce programu, nebo zrušení festivalu pro rok 2011.


  3. Burza mladých zpěváků
   Garant: Lubomír Havlák, Daniel Jäger

   Termín: 19. dubna 2010
   Místo: Státní opera Praha

   Uzavírá se smlouva o koprodukci (má být podepsána do středy 24. 4. 2010), následně proběhne informování vedení divadel, agentur, škol a široké veřejnosti. Od 28. 2. budou přijímány přihlášky, výhradně formou elektronického formuláře umístěného na webových stránkách JHD. L.Havlák zajistil korepetitory a obsluhu budovy na nový termín (původně se počítalo s termínem 29. března), výbor schválil oslovit jako lektory A.Švorce, L.Márovou a ???

   31.5. 2010 se uskuteční ještě poslední koncert Burzy 2009 ve Varnsdorfu.


  4. Setkání s legendami opery v DIVADLE 90 – U Valšů
   Garant: Lubomír Havlák

   Nejbližší akce:

   9. března 2010 (od 16 hodin) – Eduard Haken (ke 100. výročí narození)
   Červen 2010 (datum bude upřesněno) - Jiří Joran (90 let)  5. Webové stránky Jednoty hudebního divadla
   Garant: Josef Herman

   stávající web: www.divadlo.cz/jhd

   Nové webové stránky JHD jsou ve výstavbě – řeší se nová grafická podoba

   nový web: www.jednotahd.cz

   Budou zřízeny jednotné e-maily pro členy výboru JHD (příjmení@jednotahd.cz)

   Josef Herman zařídí pro členy výboru JHD přístup do stávající rozpracované podoby webu.

   Nový web JHD by se měl stát prostorem / platformou pro konfrontaci názorů z oblasti hudebního divadla.  6. Marketingový potenciál českého operního publika
   Garant: Josef Herman (hlavní řešitel grantového projektu MKČR)
   Valerie Kaniaková, Barbora Dolejšová, Kateřina Řeháková (členky JHD)

   Do konce února probíhá druhé kolo dotazníkového šetření.

   Novinkou je elektronický dotazník + jazykové mutace (NJ a AJ)

   Na základě vyhodnocení dotazníků (jaro 2010) bude opět uspořádána pracovní konference (termín zřejmě září – říjen 2010)
   PR projektu – návrh Josefa Hermana: DISK, SaD, materiál do ČTK


  7. OPERAce 2010
   Garant: Valerie Kaniaková, Barbora Dolejšová,
   Kateřina Řeháková, Daniel Jäger (členové JHD)

   Termín: 22. - 25. dubna 2010
   Místo: Praha

   Zatím jisté finanční prostředky: 100 000 Kč od Magistrátu hl.m. Prahy, v jednání příspěvek od MŠMT a MKČR.
   Nutno rozhodnout o realizaci přehlídky na základě finančně zajištěného rozpočtu do 15.3. 2010.

   Předložen a schválen návrh loga přehlídky, domluveny bezplatné inzerce v časopisu Harmonie, v měsíčníku ND a čtvrtletníku SOP


  8. Konference o pěveckém školství (pracovní název)
   Garant: Radmila Hrdinová

   Termín: podzim 2010
   Místo: Praha

   Ve volné návaznosti na přehlídku OPERAce 2010.
   Konference by se měla věnovat osnovám a metodám výuky sólového zpěvu v ČR.
   Předpokládaná spolupráce s Pražskou konzervatoří (s ředitelem Trojanem již bylo na toto téma jednáno, předběžně souhlasil).


  9. Konference o stavu operetního divadla (pracovní název)
   Garant: Jiří Horký

   Termín a místo: pravděpodobně v Brně v rámci Festivalu Dokořán pro hudební divadlo 2010 (Jiří Horký bude do 15. 3. 2010 informovat, zda to bude možné)
   Podnět přišel do JHD od Jiřího Nekvasila, ředitele NDM Ostrava. Konference by se měla věnovat stavu operety po roce 89, evropskému kontextu, budoucnosti operety v ČR.


  10. Festival Rakovník bratří Burianů
   Garant: Luboš Havlák

   Zahájení 10. května pietní akcí na hřbitově v Rakovníku.


Další schůze výboru JHD se uskuteční v závislosti na podkladech, které zašlou pověřené osoby do 15. března předsedovi JHD. Na základě obdržených materiálů J. Herman rozhodne o datu další schůzky. Do té doby bude probíhat komunikace mezi jednotlivými členy výboru prostřednictvím e-mailu.

zaps. Valerie Kaniaková
schválil Josef Herman, předseda JHD